رگولار اکسپرشن (Regular expression) به زبان ساده

رگولار اکسپرشن (Regular expression) به زبان ساده
از رگولار اکسپرشن می توان در validate کردن فیلد های فرم، برای اطمینان...